Yhdistyksen säännöt

Katteluksen sukuseura -nimisen yhdistyksen säännötKattelus logo

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Katteluksen sukuseura ry ja sen kotipaikka on Koski Tl. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Kosken Tl Katteluksen yksinäistalon, silloisen ratsutilan isäntinä vuodesta 1658 olleiden Olof Staffanssonin ja hänen vaimonsa Britan jälkeläisten vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
• järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
• suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,
• kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
• harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
• toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asian-omaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.
3 § Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso tai ottolapsi ja tämän puoliso.
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Kun sukuseuran jäsen on täyttänyt 65 vuotta, hän voi pyytää hallitukselta ainaisjäse-nyyttä ja maksaa siitä kertasuorituksena 10-kertaisen voimassa olevan jäsenmaksun.
Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai – jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukukokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen-maksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5 § Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle sekä kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää varsinainen sukukokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6 § Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Jäseniä valittaessa pyritään ottamaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.
7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen siihen määräämä henkilö yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.
Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista sukukokousta hallitukselle.
9 § Sukuseuran kokoukset
Sukuseuran kokouksen päätöksentekoon voidaan osallistua hallituksen tai sukuko-kouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti–syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunnia-puheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanoma-lehdessä.
11 § Varsinainen sukukokous
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvit-taessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilikausittaiset tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot kuluneelta toimikaudelta (3 vuotta).
6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-tukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelmat, tulo- ja menoarviot sekä jäsenmaksujen suu-ruudet seuraavaksi toimikaudeksi (3 vuotta)
8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten lukumäärästä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimintakaudeksi (3 vuotta)
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksenkäsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.
Sääntöjen muuttuessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoi-tuksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.
13 § Yhdistyslain noudattaminen
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.